Vedtægter for

 Personaleforeningen Tjæreborg Industri

 

§ 1. Navn m.v.
Foreningens navn er: Personaleforeningen Tjæreborg Industri
Foreningens adresse er: Kærvej 19 6731 Tjæreborg

 

§ 2. Formål.
Foreningens formål er at samle medlemmerne om fælles interesser. Dette kan ske ved arrangementer af oplysende, aktiverende og/eller selskabelig karakter. Formålet omfatter ikke fagforeningsrelaterede forhold.

 

§ 3. Medlemmerne.
Stk. 1. Optagelse
Alle fastansatte samt medarbejdere ansat i tidsbegrænsede stillinger af mindst et års varighed er automatisk medlemmer. Dette gælder for alle ansatte hos TI/T-Comp som aflønnes fra lønningskontoret på Kærvej 19. Ønskes der ikke medlemskab, kan udmeldelse ske. Det er helt frivilligt at være medlem. Medarbejdere på orlov og korttidsopsagte (vinterfyrede) kan bevare medlemskab hvis kontingentet indbetales til kassereren.

Stk. 2. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse finder sted skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel eller automatisk ved fratræden. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfalden kontingent, slettes uden videre.

 

§ 4. Kontingentet.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet opkræves via Lønningskontoret ved løntræk.

Tidligere ansatte kan ansøge bestyrelsen om optagelse som medlem til nedsat medlemsgebyr (1/2 normal kontingent) og med ret til at deltage i alle foreningens aktiviteter. Kontingentet betales halvårligt forud.

 

§ 5. Generalforsamling.
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt med 14 dages varsel.

Stk. 3 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af
  Bestyrelse
  b. 2 suppleanter
  c. 2 revisorer
 7. Idékatalog
 8. Eventuelt

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 15 % af foreningens medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter krav herom, bilagt forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen.

Stk. 5. Stemmeberettigede

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle registrerede medlemmer.

Stk. 6. Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges en bestyrelse og 2 revisorer samt en referent,  jf. §6, stk. 1. Forslag fra medlemmerne, der ønskes optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning eller ved begæring af blot ét medlem ved skriftlig afstemning. Ved hver ordinær generalforsamling udarbejdes idékatalog for arrangementer. Referenten udarbejder et referat af generalforsamlingen og dette underskrives af dirigent og formand.

Stk. 7. Krav til valgbarhed
For at kunne vælges til bestyrelsen skal man være tilstede på generalforsamlingen, eller have afgivet skriftlig samtykke til at være bestyrelsesmedlem.

 

§ 6. Bestyrelsen.
Stk. 1. Valg
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år, hvoraf 2 afgår på ulige årstal og 3 på lige årstal.
Der vælges endvidere hvert år mindst 2 suppleanter til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Konstituering
Efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 1 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan – efter vurdering i de enkelte tilfælde – yde støtte til interessegrupper, som medlemmer tager initiativ til at oprette og drive for medarbejderne.

Bestyrelsen kan delegere arbejdet ud med hensyn til den konkrete gennemførelse af aktiviteter og arrangementer.
Bestyrelsen kan godkende, at familiemedlemmer deltager ved arrangementer. Bestyrelsen fastsætter deltagerprisen.

Stk. 4. Hæftelse
Bestyrelsen kan ikke ud over medlemskontingentets rammer pådrage foreningen økonomiske forpligt-elser uden generalforsamlingens samtykke.

 

§ 7. Regnskab og formue.
Foreningens regnskabs- og kontingent år går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to generalforsamlingsvalgte revisorer, der gennemgår regnskabet og forsyner det med påtegning om regnskabets rigtighed og beholdningens tilstedeværelse. Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal anbringes i pengeinstitut eller lignende betryggende sted.

 

§ 8. Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift/indgåelse af aftale af to bestyrelsesmedlemmer, heraf enten formand eller kasseren
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændring og opløsning.
Til ændring af nærværende vedtægter samt foreningens opløsning kræves vedtagelse på en general-forsamling med majoriteten af alle medlemmers stemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til med 14 dages varsel at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændring samt opløsning kan vedtages med almindelig majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning fordeles eventuel formue mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer af foreningen i forhold til de seneste fem års betalte kontingent.

 

Således vedtaget på generalforsamling, den 18. december 2008.